vacasiones sueños

Španělské číslovky

  • Numerales cardinales

0 - zero; 1 - uno; 2 - dos; 3 - tres; 4 - cuatro; 5 - cinco; 6 - seis; 7 - siete; 8 - ocho; 9 - nueve; 10 - diez; 11 - once; 12 - doce; 13 - trece;  14 - catorce; 15 - quince; 16 - dieciséis; 17 - diecisiete; 18 - dieciocho; 19 - diecinueve; 20 - viente; 21 - veintiuno; 22 - vientidós; 30 - treinta; 40 - cuarenta; 50 - cincuenta; 60 - sesenta; 70 - setenta; 80 - ochenta; 90 - noventa; 100 - cien; 110 - ciento diez; 200 - doscientos; 300 - trescientos; 400 - cuatrocientos; 500 - quinientos; 600 - seiscientos; 700 - setecientos; 800 - ochocientos; 900 - novecientos; 1000 - mil; 10,000 - diez mil; 20,000 - veinte mil; 50,000 - cincuenta mil; 55,500 - cincuenta y cinco mil quinientos; 100,000 - cien mil; 1,000,000 - un milión; 1,000,000,000 - mil miliones

  • Numerales ordinares

První - primero; druhý - segundo; třetí - tercero; čtvrtý - cuarto; pátý - quinto; šestý - sexto; sedmý - septimo; osmý - octavo; devátý - noveno; desátý - décimo; jedenáctý - undécimo; dvanáctý - duodécimo; třináctý - decimotercero; čtrnáctý - decimocuatro; patnáctý - decimoquinto; šestnáctý - decimosexto; sedmnáctý - decimoséptimo; osmnáctý - decimooctavo; devatenáctý - decimonovento; dvacátý - vigécimo... stý - centésimo; tisící - milésimo

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.