vacasiones sueños

Španělština

Verbos regulares - indicativo - presente

 
[-ar]
habl- ar

yo habl- o, habl- as, él (ella. usted) habl- a, nosotros habl- amos, (vosotros habl- áis), ellos (ellas, ustedes) habl- an

[-er]
com- er 

yo com- o, com- es, él (ella, usted) com- e, nosotros com- emos, (vosotros com- éis), ellos (ellas, ustedes) com- en

[-ir]
viv- ir 

yo viv- o, viv- es, él (ella, usted) viv- e, nosotros viv- imos, (vosotros viv- ís), ellos (ellas, ustedes) viv- en

Vérbos en préterito indefinido - regulares

 • Pravidelná slovesa - jednoduchý minulý čas (příklady na příslušné koncovky):
[-ar]
habl- ar

yo habl- é, habl- aste, él (ella. usted) habl- ó, nosotros habl- amos, (vosotros habl- asteis), ellos (ellas, ustedes) habl- aron

[-er]
com- er 

yo com- í, com- iste, él (ella, usted) com- ió, nosotros com- imos, (vosotros com- isteis), ellos (ellas, ustedes) com- ieron

[-ir]
viv- ir 

yo viv- í, viv- iste, él (ella, usted) viv- ió, nosotros viv- imos, (vosotros viv- isteis), ellos (ellas, ustedes) viv- ieron

 • U sloves zakončených na -car, -gar, -zar dochází v jinak pravidelných tvarech k pravopisným změnám:

practicar - practiqué, practicaste, practicó, practicamos, (practicasteis), practicaron

pagar - pagué, pagaste, pagó, pagamos, (pagasteis), pagaron

empezar - empe, empezaste, empezó, empezamos, (empezasteis), empezaron

 • U sloves typu sentir (ie, i) a pedir (i) dochází ve třetí osobě jednotného i množného čísla ke změné kmenové samohlásky z e na i:

sentir - sentí, sentiste, sint, sentimos, (sintisteis), sintieron

pedir - pedí, pediste, pid, pedimos, (pedisteis), pidieron 

 • U sloves typu dormir (ue, u) dochází ve třetí osobě jednotného a množného čísla ke změně kmenové samohlásky z o na u:

dormir - dormí, dormiste, durm, dormimos, dormisteis, durmieron

 • V postavení mezi samohláskami se -i-, které je součástí koncovky, vždy píše jako -y-:

oír - oí, oisteoyó, oímos, (oisteis), oyeron

Verbos en préterito indefinido - irregulares

 • Nepravidelná slovesa - jednoduchý minulý čas (co k tomu dodat? Nic jen se je pěkně jedno po druhém naučit... pomůcka - nazpaměť se musí naučit někdy jen první osoba, další pak mají jakž takž nějakou pravidelnost...)

dar - di, diste, dio, dimos, (disteis), dieron

decir - dije, dijiste, dijo, dijimos, (dijisteis), dijeron = iqual que decir -> conducir (coduje...), producir (produje...), traer (traje...), traducir (traduje...)

estar - estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, (estuvisteis), estuvieron

hacer - hice, hiciste, hizo, hicimos, (hicisteis), hicieron

ir - fui, fuiste, fue, fuimos, (fuisteis), fueron

leer - lei, leiste, leyó, leimos, (leisteis), leyeron = iqual que leer -> construir, destruir

poder - pude, pudiste, pudo, pedimos, (pedisteis), pedieron

poner - puse, pusiste, puso, pudimos, (pudisteis), pudieron

querer - quise, quisiste, quiso, quisimos, (quisisteis), quisieron

saber - supe, supiste, supo, supimos, (supisteis). supieron

ser - fui, fuiste, fue, fuimos, (fuisteis), fuieron

tener - tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, (tuvisteis), tuvieron

venir - vine, viniste, vino, vinomos, (vinisteis), vinieron

ver - vi, viste, vio, vimos, (visteis), vieron

Préterito perfecto

Nebo-li česky složený minulý čas se užívá pro označení dějů, které -

 • proběhly v časovém úseku, který ještě trvá nebo ho mluvčí nepovažuje za ukončený
 • samy nebo svými důsledky zasahují do přítomnosti

Ve větách se často objevují příslovečná určení času:

hoy - dnes; esta mañana - dnes ráno; esta tarde - dnes odpoledne; esta noche - dnes večer; esta semana - tento týden; este mes - tento měsíc; estas vacaciones - tyto prázdniny; todavía no - ještě ne; siempre - vždy; ya - už; algun vez - někdy; muchas veces - mnohokrát; dos o tres veces - dvakrát nebo třikrát; nunca - nikdy

A jak se složený minulý čas tvoří? :

haber + příčestí minulé

yo he; has; él. ella, usted ha; nosotros hemos; vosotros habéis; ellos, ellas, ustedes han + hablado [-ar]; comido [-er]; vivido [-ir]; hecho* [hacer]; dicho* [decir]; visto* [ver]; escrito* [escribir]; descubierto* [descubrir]; vuelto* [volver]; puesto* [poner]; muerto* [morir]

* příklad nepravidelných sloves

Estar / Hay

Estar

yo estoy, estás, él está, nosotros estamos, (vosotros estáis), ustedes están

 • Sloveso estar - být se užívá pro určení místa, kde se právě nacházíme, či něco nachází, ale z místa nepochází
 • dále k vyjádření nějaké vlastnosti nebo stavu

Příklad - Las llaves están en la mesa. - Klíče jsou na stole. ¿Está tu madre en casa? - Je tvá máma doma? ¿Cómo estás? - Jak se máš? Estoy bien. - Mám se dobře. Pedro está enfermo. - Petr je nemocný. Tu hambitación está sucia. - Tvůj byt je špinavý.

Hay

nečasuje se, jedná se o pomocné sloveso existenciální vazby

 • pomocí této vazby se mluvčí ptá, zda něco, nebo někdo někde (vůbec) je
 • stějně se používá i v oznamovacích větách

Příklad - ¿Hay alguna farmacia por aquí cerca? - Je zde blízko lékárna? Si quieres tomar algo, hay cervezas en la nevera. - Jestli chceš něco pít, mám pivo v lednici. No hay leche para todos. - Není mléko pro všechny.

POZOR!!! Hay se NIKDY nepoužívá ve spojení s osobními zájmeny. - ¿........ mi amiga? bude ESTÁ a nikdy HAY

Ukazovací zájmena

Ve španělštině rozeznáváme, kde přesně předmět nebo osoba je. Podle toho používáme:

este - tento (znamená také dnešní, letošní, nynější), esto - toto, ese - ten, eso - to, aquel - tamten, onen, aquello - tamto

odpovědí vám může být aquí - zde, ahí - tam, allí - tamhle

příklad. esta casa (tento dům), esta mañana (dnes ráno), esta tarde (dnes odpoledne), este año (tento rok, letos), esta semana (tento týden), aquel libro (tamta kniha)

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.